Now King Solomon loved many foreign women along with the daughter of Pharaoh: Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite women, (1 Kings 11:1)

kai o basileuv Salwmwn hn filogunaiov kai hsan autw arxousai eptakosiai kai pallakai triakosiai kai elaben gunaikav allotriav kai thn qugatera Faraw Mwabitidav Ammanitidav Surav kai Idoumaiav Xettaiav kai Amorraiav (1 Kings 11:1)
 


Copyright Statement - The New American Standard Bible
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977, 1995; Audio Recording Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, (P) 1989 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif. All rights reserved. Used by permission.
For usage information, please read the NASB Copyright Statement.