"Now then arise early in the morning with the servants of your lord who have come with you, and as soon as you have arisen early in the morning and have light, depart." (1 Samuel 29:10)

kai nun orqrison to prwi su kai oi paidev tou kuriou sou oi hkontev meta sou kai poreuesqe eiv ton topon ou katesthsa umav ekei kai logon loimon mh qhv en kardia sou oti agaqov su enwpion mou kai orqrisate en th odw kai fwtisatw umin kai poreuqhte (1 Samuel 29:10)
 


Copyright Statement - The New American Standard Bible
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977, 1995; Audio Recording Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, (P) 1989 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif. All rights reserved. Used by permission.
For usage information, please read the NASB Copyright Statement.