Then Elkanah went to his home at Ramah. But the boy ministered to the LORD before Eli the priest. (1 Samuel 2:11)

kai katelipon auton ekei enwpion kuriou kai aphlqon eiv Armaqaim kai to paidarion hn leitourgwn tw proswpw kuriou enwpion Hli tou ierewv (1 Samuel 2:11)
 


Copyright Statement - The New American Standard Bible
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977, 1995; Audio Recording Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, (P) 1989 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif. All rights reserved. Used by permission.
For usage information, please read the NASB Copyright Statement.