David inquired of the LORD, saying, "Shall I pursue this band? Shall I overtake them?" And He said to him, "Pursue, for you will surely overtake them, and you will surely rescue all." (1 Samuel 30:8)

kai ephrwthsen Dauid dia tou kuriou legwn ei katadiwcw opisw tou geddour toutou ei katalhmyomai autouv kai eipen autw katadiwke oti katalambanwn katalhmyh kai ecairoumenov ecelh (1 Samuel 30:8)
 


Copyright Statement - The New American Standard Bible
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977, 1995; Audio Recording Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, (P) 1989 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif. All rights reserved. Used by permission.
For usage information, please read the NASB Copyright Statement.