"Rejoice, O nations, with His people; For He will avenge the blood of His servants, And will render vengeance on His adversaries, And will atone for His land and His people." (Deuteronomy 32:43)

eufranqhte ouranoi ama autw kai proskunhsatwsan autw pantev uioi qeou eufranqhte eqnh meta tou laou autou kai enisxusatwsan autw pantev aggeloi qeou oti to aima twn uiwn autou ekdikatai kai ekdikhsei kai antapodwsei dikhn toiv exqroiv kai toiv misousin antapodwsei kai ekkaqariei kuriov thn ghn tou laou autou (Deuteronomy 32:43)
 


Copyright Statement - The New American Standard Bible
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977, 1995; Audio Recording Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, (P) 1989 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif. All rights reserved. Used by permission.
For usage information, please read the NASB Copyright Statement.