"But the children rebelled against Me; they did not walk in My statutes, nor were they careful to observe My ordinances, by which, if a man observes them, he will live; they profaned My sabbaths. So I resolved to pour out My wrath on them, to accomplish My anger against them in the wilderness. (Ezekiel 20:21)

kai parepikranan me kai ta tekna autwn en toiv prostagmasin mou ouk eporeuqhsan kai ta dikaiwmata mou ouk efulacanto tou poiein auta a poihsei anqrwpov kai zhsetai en autoiv kai ta sabbata mou ebebhloun kai eipa tou ekxeai ton qumon mou ep' autouv en th erhmw tou suntelesai thn orghn mou ep' autouv (Ezekiel 20:21)
 


Copyright Statement - The New American Standard Bible
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977, 1995; Audio Recording Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, (P) 1989 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif. All rights reserved. Used by permission.
For usage information, please read the NASB Copyright Statement.