"And you, son of man, neither fear them nor fear their words, though thistles and thorns are with you and you sit on scorpions; neither fear their words nor be dismayed at their presence, for they are a rebellious house. (Ezekiel 2:6)

kai su uie anqrwpou mh fobhqhv autouv mhde eksthv apo proswpou autwn dioti paroistrhsousi kai episusthsontai epi se kuklw kai en mesw skorpiwn su katoikeiv touv logouv autwn mh fobhqhv kai apo proswpou autwn mh eksthv dioti oikov parapikrainwn estin (Ezekiel 2:6)
 


Copyright Statement - The New American Standard Bible
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977, 1995; Audio Recording Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, (P) 1989 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif. All rights reserved. Used by permission.
For usage information, please read the NASB Copyright Statement.