Now in the second year of their coming to the house of God at Jerusalem in the second month, Zerubbabel the son of Shealtiel and Jeshua the son of Jozadak and the rest of their brothers the priests and the Levites, and all who came from the captivity to Jerusalem, began the work and appointed the Levites from twenty years and older to oversee the work of the house of the LORD. (Ezra 3:8)

kai en tw etei tw deuterw tou elqein autouv eiv oikon tou qeou eiv Ierousalhm en mhni tw deuterw hrcato Zorobabel o tou Salaqihl kai Ihsouv o tou Iwsedek kai oi kataloipoi twn adelfwn autwn oi iereiv kai oi Leuitai kai pantev oi erxomenoi apo thv aixmalwsiav eiv Ierousalhm kai esthsan touv Leuitav apo eikosaetouv kai epanw epi touv poiountav ta erga en oikw kuriou (Ezra 3:8)
 


Copyright Statement - The New American Standard Bible
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977, 1995; Audio Recording Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, (P) 1989 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif. All rights reserved. Used by permission.
For usage information, please read the NASB Copyright Statement.