Then some Midianite traders passed by, so they pulled him up and lifted Joseph out of the pit, and sold him to the Ishmaelites for twenty shekels of silver. Thus they brought Joseph into Egypt. (Genesis 37:28)

kai pareporeuonto oi anqrwpoi oi Madihnaioi oi emporoi kai eceilkusan kai anebibasan ton Iwshf ek tou lakkou kai apedonto ton Iwshf toiv Ismahlitaiv eikosi xruswn kai kathgagon ton Iwshf eiv Aigupton (Genesis 37:28)
 


Copyright Statement - The New American Standard Bible
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977, 1995; Audio Recording Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, (P) 1989 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif. All rights reserved. Used by permission.
For usage information, please read the NASB Copyright Statement.