and all the firstborn males by the number of names from a month old and upward, for their numbered men were 22,273 * * * * *. (Numbers 3:43)

kai egenonto panta ta prwtotoka ta arsenika kata ariqmon ec onomatov apo mhniaiou kai epanw ek thv episkeyewv autwn duo kai eikosi xiliadev treiv kai ebdomhkonta kai diakosioi (Numbers 3:43)
 


Copyright Statement - The New American Standard Bible
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977, 1995; Audio Recording Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, (P) 1989 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif. All rights reserved. Used by permission.
For usage information, please read the NASB Copyright Statement.